Sign in

BasketCoin

We present you a new delicious token with a fixed time of cooking. STEW Coin awaits you!

Stew Coin basic information

* Availability: Binance Smart Chain — PancakeSwap platform and others

* Cooking ingredients and techniques: BNB and other coins/tokens will be purchase using funds collected during Sales. After that, all these cryptocurrencies will be used to generate income on numerous staking/farms on Binance Smart Chain. Revenue obtained that way will be used as follows: 60% goes for buy-back and burn, 25% goes for compound interests and 15% goes for the team.

* Fixed time: 6 months until Stew Coin…


First off, we must distinguish between two important aspects of BasketCoin; The value of The Basket, and the value of BasketCoin (BSKT).

The Basket:
A carefully selected basket of seven cryptocurrencies make up the basket itself. These cryptocurrencies are then put to work via the most trusted Staking & DeFi platforms on the market, to strengthen the buy-back and burn processes.

How were the funds for this achieved and what does it mean for the BSKT project?

The Basket consists of BTC and ETH (each responsible for 25% of the total Basket value) as well as SKEY, DOT, YF-DAI, USDC…


BasketCoin (BSKT) is a powerful token standing on three main pillars:

1. The Basket — this is meticulously crafted basket of seven cryptocurrencies which are utilized in numerous trusted Staking & DeFi platforms to strengthen the buy-back & burn process;

2. Governance features — which will allow the community to give the project a direction and eventually decide about final share of cryptocurrencies in The Basket;

3. Extreme deflation — the purpose is to gradually reduce the existing number of available BasketCoin tokens by eliminating them from the market.

These 3 fillars make up quite interesting token and investment opportunity.


Mamy początek maja 2021 roku. Johnny szuka nowych okazji inwestycyjnych na rynku kryptowalutowym i jego uwagę przykuł projekt BasketCoin. Johnny przeczytał WhitePaper, zapoznał się z artykułami na Medium, prześledził Twittera i dołączył do grup na telegramie, aby być na bieżąco z wszystkimi informacjami dotyczącymi BSKT. Podczas sprawdzania tych kanałów informacyjnych natknął się na wiadomość wskazującą uruchomienie platformy do stakowania tokenów BasketCoin w nowej, odświeżonej odsłonie. Z wielkim zainteresowaniem zaczął studiować ten wątek i jakież było jego zdziwienie, gdy w całości zrozumiał ideę stojącą za stakowaniem BSKT.

Następnie Johnny podsumował zgromadzone informacje:
„Ok, czyli muszę posiadać co najmniej 5 000 BSKT…


We have the beginning of May 2021. Johnny is looking for new investment opportunities in the cryptocurrency market and his attention was caught by the BasketCoin project. Johnny read WhitePaper, checked articles on Medium, followed Twitter and joined groups on Telegram to stay up to date on all BSKT news. While reviewing these news channels, he came across a message indicating the launch of the BasketCoin staking platform in a new, refreshed version. He began to study this topic with great interest, and what was his surprise when he fully understood the idea behind the BSKT staking platform.

Johnny then…


Koszyk BSKT składa się łącznie z 7 kryptowalut, które stanowią pokrycie jego wartości. Tak przyjęte zabezpieczenie ma za zadanie zapewnienie stałego i stabilnego wzrostu wartości tokenów. Dzięki odpowiedniemu dobraniu monet do koszyka jego wartość jest mniej podatna na wahania pojawiające się na rynku kryptowalut. Wysokość wartości pokrycia w stosunku do poszczególnych kryptowalut wchodzących w skład koszyka przedstawia się następująco:

· Bitcoin (BTC) — odpowiedzialny za 25% wartości pokrycia,

· Ethereum (ETH) — odpowiedzialny za 25% wartości pokrycia,

· SmartKey (SKEY) — odpowiedzialny za 10% wartości pokrycia,

· Polkadot (DOT) — odpowiedzialny za 10% wartości pokrycia,

· YfDAI.finance (YF-DAI) — odpowiedzialny…


The BSKT basket consists of a total of 7 cryptocurrencies that cover its value. The security adopted is intended to ensure a constant and stable increase in the value of tokens. Thanks to the correct match of coins in our basket, its value is less susceptible to fluctuations appearing in the cryptocurrency market. The amount of the coverage value in relation to the individual cryptocurrencies included in the basket is as follows:

· Bitcoin (BTC) – responsible for 25% of the coverage value,

· Ethereum (ETH) – responsible for 25% of the coverage value,

· Polkadot (DOT) – responsible for…


W związku z feedbackiem, który od Was otrzymaliśmy, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie istotnych zmian dotyczących platformy stakingowej oraz samej formy redystrybucji tokenów BSKT między stakujących. Wychodzimy z założenia, że uruchomienie nowej platformy stakingowej dnia 1 maja 2021 roku będzie, w naszej ocenie, najkorzystniejszym rozwiązaniem przyspieszającym dalszy rozwój projektu stwarzając jednocześnie lepsze warunki korzystania z platformy. W związku ze sprawami techniczno-organizacyjnymi niektóre funkcje obecnej platformy zostaną ograniczone — po godzinie 18:00 dnia 4 kwietnia nie będzie już dostępna opcja stakowania, a możliwość wypłaty środków będzie dostępna tylko pod przyciskiem “Unstake”.

Osobom, które dokonały stakowania, zostały już przekazane na ich prywatne portfele…


Due to the feedback we received from you, we decided to introduce significant changes to the staking platform and also redistributing the form of BSKT tokens between stakes. We assume that the launch of the new staking platform on 1st of May 2021 will be, in our opinion, the most beneficial solution accelerating the further development of the project, while creating better conditions for using the platform by the community. Due to technical and organizational issues, some functions of the current platform will be limited — after 6 p.m. …


If you still don’t have a Metamask account, then at the end of this guide you can find a link to the YouTube tutorial which shows how to create it.

How to add BasketCoin smart contract to your MetaMask:

1. Go to www.basketcoin.io and copy “SMART CONTRACT ADDRESS”

2. Go back to your MetaMask, and click the white button “Add Token”.

BasketCoin

BasketCoin — deflationary token supported by a basket of cryptocurrencies with buy-backs and burns process; with possibility of staking and governance features.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store