Migration to Binance Smart Chain (BSC)

BasketCoin
4 min readDec 28, 2021

New Smart Contract — new possibilities

With the creation of a completely new token Smart Contract we decided to migrate the project to Binance Smart Chain (BSC). This decision was not easy, but we had to make it for several reasons, namely:

a) transaction fees on the ETH network are too high, so that the volume decreases and the token deflationary feature is not fully utilized,

b) the current token smart contract cannot be updated,

c) transaction fees on BSC network are negligible and the user base is huge, which enable us to expand,

Highlights of the project migration:

* A completely new token Smart Contract has been created, and then launched on BSC

* On January 7, 2022 at 9:00 a.m. UTC — Liquidity on ETH chain will be removed

* BSKT tokens deposited on the staking platform should be withdrawn using “Withdraw All” function

* On January 17, 2022 at 9:00 a.m. UTC — Liquidity on the BSC network will be added. The price of the token will be set at the level of the day the liquidity was removed on ETH chain

* January 18, 2022. — Staking platform will be opened. For the first three months, 100k BSKT per month will be added to the prize pool

Rules for receiving new BSKT tokens on BSC network:

* After January 7, 2022, at 9:00 a.m. UTC, BSKT tokens must be sent to the following address:

0x817ffe05FF0CD1291C9C269aFb79F596D32a09b1 (Deployer)

* Time to send tokens starts on January 7, 2022 at 9:00 a.m. UTC, and will be available until January 7, 2023

* On January 17, 2022 at 9:00 a.m. UTC wallets that have transferred BSKT tokens to the Deployer address will be airdropped directly on the BSC in the ratio 1:1

* If BSKT tokens are sent to the Deployer address after January 17, 2022 at 9:00 a.m UTC, airdrops will be made at least once a day until the end of February 2022 and at least once a week from March 1, 2022 until January 7, 2023.

Case study:

User has 3000 BSKT on his wallet and another 7000 locked on staking platform.

On the 29th of December 2021 he read the information about the migration process of BSKT project and on the 30th of December he logged on to the staking platform to withdraw all the tokens using the “withdraw all” function (2% fee applied). He now holds a total of 9860 BSKT (plus rewards) on his wallet. Then on January 7, 2022 at 9:00 a.m. UTC he sent all his BSKT tokens to the following address: 0x817ffe05FF0CD1291C9C269aFb79F596D32a09b1 (Deployer). On January 17, 2022 at 9:00 a.m. UTC he received 9860 new tokens on his wallet address on BSC.

See you on Binance Smart Chain.

POLSKA WERSJA:

Migracja projektu na sieć BSC

Nowy Smart Contract — nowe możliwości

Zdecydowaliśmy się na migrację projektu na sieć Binance Smart Chain (BSC) tworząc całkowicie nowy, ulepszony Smart Contract tokena. Decyzja ta nie była łatwa, ale musieliśmy ją podjąć z kilku względów, a mianowicie:

a) opłaty transakcyjne na sieci ETH są zbyt wysokie, przez co wolumen maleje, tym samym uniemożliwiając deflację,

b) obecny kontrakt nie może być aktualizowany,

c) opłaty transakcyjne na sieci BSC są znikome, a baza użytkowników jest ogromna, co pozwoli na ekspansję projektu.

Najważniejsze informacje dotyczące migracji projektu:

* Stworzony został zupełnie nowy Smart Contract tokena, który zostanie uruchomiony na sieci BSC

* 7 stycznia 2022 r. płynność na sieci ETH zostanie usunięta — zalecamy niewykonywanie żadnych transakcji po dacie usunięcia płynności, tj. po 7 stycznia 2022 r. godz. 10:00 CET (zespół BasketCoin nie ponosi odpowiedzialności za transakcje wykonane po tym czasie)

* Tokeny BSKT zalokowane na platformie stakingowej powinny zostać z niej wypłacone za pomocą funkcji Withdraw All

* Po 7 stycznia 2022 roku tokeny BSKT należy wysłać na adres 0x817ffe05FF0CD1291C9C269aFb79F596D32a09b1 (Deployer)

* 17 stycznia 2022 r. —zostanie dodana płynność na BSC. Cena tokena zostanie ustalona na poziomie z dnia usunięcia płynności na sieci ETH

* 18 stycznia 2022 r. — otwarcie platformy stakingowej. W pierwszych trzech miesiącach do puli nagród zostanie dodane po 100k tokenów BSKT

Zasady dotyczące otrzymania nowych tokenów BSKT na sieci BSC:

* Czas na wysłanie tokenów rozpoczyna się 7 stycznia 2022 roku i będzie możliwy aż do 7 stycznia 2023 roku

* 17 stycznia 2022 roku na portfele prywatne, które dokonały transferów tokenów BSKT na adres Deployer zostaną airdopowane nowe tokeny już bezpośrednio na sieci BSC w proporcji 1:1

* jeżeli tokeny zostaną wysłane po 17 stycznia 2022 roku to na portfele je wysyłające będą wykonywane airdropy co najmniej 1 raz dziennie aż do końca lutego 2022 roku i co najmniej 1 raz tygodniowo od 1 marca 2022 roku aż do 7 stycznia 2023 roku.

Scenariusz użytkownika:

Użytkownik posiada 3 tysiące BSKT na portfelu oraz kolejne 7 tysięcy stakuje na platformie. 29 grudnia 2021 roku zapoznał się z informacją o kontrakcie i już 30 grudnia zalogował się na platformę stakingową, aby wyciągnąć z niej wszystkie tokeny za pomocą funkcji „withdraw all” płacąc 2% opłaty. Teraz posiada na portfelu łącznie 9860 BSKT (plus naliczona nagroda za staking). Kolejno 7 stycznia 2022 roku przesłał wszystkie swoje tokeny BSKT na adres 0x817ffe05FF0CD1291C9C269aFb79F596D32a09b1 (Deployer), aby następnie 17 stycznia 2022 roku otrzymać na swój adres portfela 9860 nowych tokenów na łańcuchu BSC.

Do zobaczenia na Binance Smart Chain.

--

--

BasketCoin

BasketCoin — deflationary token supported by a basket of cryptocurrencies with buy-backs and burns process; with possibility of staking and governance features.